מדפסות תמונות של HP Sprocket - שגיאת 'אין נייר' כאשר יש נייר טעון

מסמך זה מיועד עבור מדפסות תמונות של HP Sprocket ואפליקציית HP Sprocket עבור מכשירים ניידים של Android ומכשירי Apple iOS.
כאשר טעון נייר צילום של HP Sprocket, לפני שהמדפסת מבצעת כיול עם Smartsheet®‎ הכחול, המדפסת אינה מזינה את נייר הצילום ומוצגת הודעת שגיאה מסוג אין נייר באפליקציית HP Sprocket. נורית חיווי המצב מהבהבת והופכת לאדומה.
 1. באפליקציית HP Sprocket, גע באישור כדי למחוק את הודעת השגיאה.
 2. כבה את המדפסת.
 3. הסר את המכסה העליון על-ידי החלקתו הרחק מחריץ הפלט, ולאחר מכן הנח אותו בצד.
   איור : הסרת המכסה העליון
   הסרת המכסה העליון
  1. החלקת המכסה העליון
  2. הסר את המכסה העליון
 4. הוצא כל נייר צילום חופשי ממגש ההזנה.
 5. טען מחדש את נייר הצילום של HP sprocket בעזרת ה-Smartsheet®‎הכחול. ודא שה-smartsheet®‎ הכחול נמצא בחלק התחתון של הערימה כשהברקוד פונה כלפי מטה, ונייר הצילום של HP sprocket עם סמלי HP פונה כלפי מטה.
  הערה:
  שמור את ה-Smartsheet®‎ עד שתסיים עם כל 10 הגיליונות, והשלך אותו.
  איור : טעינת נייר צילום של HP Sprocket
  טעינת נייר צילום של HP Sprocket
 6. ישר את הכיסוי העליון עם המסילות בחלק החיצוני של המדפסת, והחלק את הכיסוי העליון אל עבר חריץ הפלט עד שימוקם היטב.
   איור : סגירת המכסה העליון
   סגירת המכסה העליון
  1. ישר את המכסה העליון
  2. החלק את המכסה העליון
 7. הפעל את המדפסת ושלח מחדש את עבודת ההדפסה.
Double-click to edit...